For kan­di­dater til kom­mu­nal­valg­et

For dig, som gerne vil stille op som kandidat til kommunalvalget 16. november 2021. Her finder du de vigtigste informationer og tidsfrister, som du skal være opmærksom på.

Du kan stille op som kandidat til kommunalvalget 2021, hvis du er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen og:

 • er dansk statsborger
 • er statsborger i et andet EU-land
 • er statsborger i Island eller Norge eller
 • uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget de sidste tre år forud for valgdagen.

Disse betingelser skal være opfyldt 43 dage før valgdagen.

Aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af fast bopæl i Danmark skal senest være opfyldt på valgdagen.

Hvis du vil stille op, skal du opføres på en kandidatliste.

Kandidatlister (partier), som er repræsenteret i Byrådet, kan fra 31. august 2021 indlevere en kandidatliste med anmodning om fritagelse for underskrift af stillere. 

En kandidatliste skal mindst indeholde navnet på én kandidat.

Den må maksimalt indeholde fire kandidater mere, end der kan vælges til byrådet. I Herning Kommune vil det sige, at der må være 35 kandidater på listen.

Du skal bruge de særlige blanketter fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, når du laver kandidatlister eller indgår valg- eller listeforbund.

Du kan hente formularerne hos Marie Jensen på Rådhuset i Herning. Marie sidder i Sekretariatet ved borgmesterkontoret. Gå ind ad indgang A og op på 1. sal.

Sidste frist for at aflevere er 14. september 2021 klokken 12.00. Kandidatlisten skal du aflevere hos Marie Jensen på Rådhuset i Herning.

Marie sidder i Sekretariatet ved borgmesterkontoret. Gå ind ad indgang A og op på 1. sal.


Kandidatlister (partier), som ikke er repræsenteret i Byrådet, kan fra 14. september 2021 indlevere en kandidatliste, som skal være underskrevet af mindst 25 og højst 50 vælgere som stillere.

En kandidat kan ikke være stiller for en kandidatliste, som hun eller han selv stiller op for. 

En kandidatliste skal mindst indeholde navnet på én kandidat.

Den må maksimalt indeholde fire kandidater mere, end der kan vælges til byrådet. I Herning Kommune vil det sige, at der må være 35 kandidater på listen.

Du skal bruge de særlige blanketter fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, når du laver kandidatlister eller indgår valg- eller listeforbund.

Du kan hente formularerne hos Marie Jensen på Rådhuset i Herning. Marie sidder i Sekretariatet ved borgmesterkontoret. Gå ind ad indgang A og op på 1. sal.

Sidste frist for at aflevere er 28. september 2021 klokken 12.00. Kandidatlisten skal du aflevere hos Marie Jensen på Rådhuset i Herning.

Marie sidder i Sekretariatet ved borgmesterkontoret. Gå ind ad indgang A og op på 1. sal.


Anmeldelsen skal du aflevere senest den 4. oktober 2021 klokken 12.00. Anmeldelsen skal du aflevere hos Marie Jensen på Rådhuset i Herning.

Marie sidder i Sekretariatet ved borgmesterkontoret. Gå ind ad indgang A og op på 1. sal.


Det er kommunen, der bestemmer, hvilket bogstav din liste bliver tildelt.

Følgende bogstaver er optaget:

A: Socialdemokratiet

B: Radikale Venstre

C: Det Konservative Folkeparti

D: Nye Borgerlige

F: Socialistisk Folkeparti

I: Liberal Alliance

O: Dansk Folkeparti

S: Slesvigsk Parti

V: Venstre, Danmarks Liberale Parti

Ø: Enhedslisten - De Rød-Grønne

Å: Alternativet

Der er ingen, der kan få tildelt bogstavet X.


Kandidaternes navne skal skrives på stemmesedlen med fornavne eller forbogstaver først.

På stemmesedlen skal der stå mindst ét fornavn eller forbogstav samt efternavn eller mellemnavn. Du kan kun få anført mellem- og efternavne, som du er berettiget til at føre efter navneloven, eller mellemnavne, som er anmeldt til CPR. I stedet for fornavnet kan du anføre et kaldenavn, der er afledt af dit fornavn.

Eksempel 1:

Hvis kandidatens fulde navn er Anne Marie Vestergaard Andersen, så kan hun skrive:

Anne Andersen, M. Vestergaard, Mie Vestergaard Andersen osv. Hun kan selvfølgelig også skrive sit fulde navn.

Eksempel 2:

Kandidatens fulde navn er Marie Louise Andersen.

Marie Louises eget efternavn er Hansen, men hun har taget sin ægtefælles efternavn Andersen som giftenavn. Ægtefællen har som mellemnavn Vestergaard, og Marie Louise havde før den 1. april 2006 fået registreret i CPR, at hun havde taget sin ægtefælles mellemnavn som adresseringsmellemnavn. Kandidatens adresseringsnavn er herefter:

Marie Louise Vestergaard Andersen.

Hun kan som nævnt vælge et kaldenavn afledt af fornavnet og kan eksempelvis i stedet anmode om at blive anført som Malou V. Andersen, hvis hun ønsker dette.

Kandidaten i eksempel 2 har samme muligheder for at få angivet sit navn på stemmesedlen som kandidaten i eksempel 1. Herudover har kandidaten i eksempel 2 mulighed for at benytte sit eget efternavn og blive opført på stemmesedlen som:

Marie Louise (eller Malou) Hansen.


Du kan altid stille op som kandidat til valget, uanset om du tidligere måtte være straffet for en handling, der kan medføre, at du mister din valgbarhed.

Bliver du valgt, vil der efter valget blive taget stilling til, om du er valgbar.

Du mister normalt din valgbarhed, hvis du indenfor de seneste tre-fem år har været straffet ved endelig dom eller vedtagelse af bøde. Der skal være tale om straf for en handling, der i almindeligt omdømme gør dig uværdig til at være medlem af kommunale og regionale råd.

Mister du valgbarhed for altid?

Nej. Hvis der på valgdagen er gået tre år, efter at straffen eller foranstaltningen er udstået, ophævet, eftergivet eller bortfaldet, er du valgbar.

Fristen regnes (ved betingede domme og bødestraffe) fra datoen på den endelige dom eller bødens vedtagelse.

Hvis straffen har været ubetinget fængsel på over seks måneder, eller hvis du er idømt forvaring, er fristen dog fem år. 


31. august

Kandidatlister, der allerede er repræsenteret i Byrådet, og som ønsker fritagelse fra krav om 25 stillere, kan indlevere kandidatlister sammen med anmodningen om fritagelse. Listen skal du aflevere hos Marie Jensen på Rådhuset i Herning.

Marie sidder i Sekretariatet ved borgmesterkontoret. Gå ind ad indgang A og op på 1. sal. Listen skal afleveres personligt og vil blive gennemgået i forbindelse med afleveringen.

14. september

14. september klokken 12.00 er sidste frist for at indlevere kandidatlister med anmodning om fritagelse for stillere.

Kandidatlister, der ikke kan fritages for kravet om 25 stillere, kan tidligst indleveres fra 14. september.

Listen skal du aflevere hos Marie Jensen på Rådhuset i Herning. Marie sidder i Sekretariatet ved borgmesterkontoret. Gå ind ad indgang A og op på 1. sal. Listen skal afleveres personligt og vil blive gennemgået i forbindelse med afleveringen.

21. september

21. september klokken 12.00 er sidste frist for at meddele kandidatlister, om de er fritaget for kravet om 25 stillere.

28. september

28. september klokken 12.00 er sidste frist for at indlevere kandidatlister, der ikke kan fritages for kravet om 25 stillere.

Listen skal du aflevere hos Marie Jensen på Rådhuset i Herning. Marie sidder i Sekretariatet ved borgmesterkontoret. Gå ind ad indgang A og op på 1. sal. Listen skal afleveres personligt og vil blive gennemgået i forbindelse med afleveringen.

1. oktober

Kandidater og stillere skal opfylde valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i riget. Hvis betingelserne ikke er opfyldt denne dag, skal de være opfyldt klokken 12.00 43 dage før valgdagen.

2. oktober

Sidste frist for valgbestyrelsens underretning til kandidatlistens repræsentant om eventuelle mangler ved kandidatlisten.

Sidste frist for valgbestyrelsens afgørelse om hvilken af flere kandidatlister med samme listebetegnelse der kan anvende den angivne listebetegnelse.

4. oktober

4. oktober klokken 12.00 er sidste frist for:

 • indlevering af mangler til kandidatlisterne eller indlevering af ny kandidatliste
 • at tilbagekalde kandidatlister
 • at anmelde listeforbund eller valgforbund
 • at tilbagetrække listeforbund eller valgforbund

Listen skal du aflevere hos Marie Jensen på Rådhuset i Herning. Marie sidder i Sekretariatet ved borgmesterkontoret. Gå ind ad indgang A og op på 1. sal. Listen skal afleveres personligt og vil blive gennemgået i forbindelse med afleveringen. Kontakt 96 28 23 22 for yderligere information.

Byrådet bekendtgør de godkendte kandidatlister og forbund på herning.dk og ved opslag på brevafstemningsstederne. Indtil dette må kandidatlisterne, herunder oplysninger om de enkelte kandidater og kandidatlisternes opstillingsform, deres anmodning om bogstavbetegnelse og deres anmeldelse af liste og valgforbund, ikke gøres offentligt tilgængelige.

23. oktober

Valgplakater må hænges op fra klokken 12.00.

16. november

Valgdag. Valgstederne har åbent fra klokken 8.00 til 20.00.

Når stemmerne er talt op sent om aftenen, kender vi sammensætningen af byrådet i Herning Kommune fordelt på kandidatlister/partier.

17. november

Når stemmerne er fintalt, kender vi navnene på medlemmerne af byrådet i Herning Kommune for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025.

23. november

Sidste frist for at klage over valget.

24. november

Valgplakater skal være taget ned senest ved døgnets afslutning. 


Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens § 84 og § 85 og privatvejslovens §§ 66 a - 66 b for valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder.

Hvad er en valgplakat?

En valgplakat i vejlovgivningens forstand er en valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2.

Valgplakaten skal være forsynet med navn, adresse, telefonnummer og e-mail på den person eller det parti, der har iværksat ophængningen.

Kræver der forudgående tilladelse for at ophænge valgplakater?

Reglerne betyder, at det ikke kræver en forudgående tilladelse at ophænge valgplakater. Partiet eller kandidaten skal blot overholde de nedenstående regler for ophængningen. Opsætning af valgplakater på private fællesveje på landet kræver dog altid tilladelse fra vejejer.

Hvornår må valgplakater ophænges?

Valgplakater må ophænges i forbindelse med Folketingsvalg, Kommunal- og Regionalvalg, valg til Europaparlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag.
Valgplakater må ophænges i perioden fra klokken 12.00 den fjerde lørdag inden valgdagen indtil 8 dage efter valget. Ved Folketingsvalg må valgplakaterne tidligst hænges op, når valget er udskrevet.

Valgplakater der ikke er nedtaget fra fredag 24. november 2021, vil blive nedtaget af Herning Kommune på partiernes regning.

Hvor må valgplakater ophænges?

Valgplakater på statsveje og kommuneveje må ophænges på vejbelysningsmaster, vejtræer, hegn, elforsyningsmaster og på indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.

Valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder må alene ophænges på master til vejbelysningen og master til brug for elforsyningen.

Hvor må valgplakater ikke ophænges?

 • på eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,
 • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.,
 • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder,
 • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,
 • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende,
 • nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten,
 • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,
 • højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten,
 • på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Endvidere fremgår det af vejlovens § 84, stk. 3 og privatvejslovens § 66 a, stk. 4, at valgplakaterne ikke må ophænges på en sådan måde, at de dækker for den autoriserede afmærkning, forstyrrer oversigtsforholdene på vejen eller i øvrigt er til fare for trafiksikkerheden.

Hvornår skal valgplakater nedtages?

Valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne, skal nedtages inden for 24 timer, efter at vejmyndigheden har udstedt påbud om nedtagning.

Vejmyndigheden kan nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget inden for 24 timer, efter at vejmyndigheden har meddelt påbud om nedtagning eller er ophængt uden for det tilladte tidsrum.

Vejmyndigheden kan også nedtage valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne i vejlovens § 84, stk. 2-4, og privatvejslovens § 66 a, stk. 3-5, og som ikke indeholder de krævede kontaktoplysninger på den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen af valgplakaten.

Valgplakater, som udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden, kan nedtages straks af vejmyndigheden eller politiet. Valgplakater, der er ophængt i strid med reglerne i vejlovens § 84, stk. 4, eller privatvejslovens § 66 a, stk. 3, vil som udgangspunkt udgøre en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden.

Vejmyndigheden skal herefter tage kontakt til ophængeren om at afhente den nedtagne valgplakat. Valgplakater, der ikke er afhentet senest 6 måneder efter valgdatoen, kan herefter destrueres.

Vejmyndighedens og politiets udgifter til nedtagning, opbevaring og reparation af beskadigede master, træer med mere betales som udgangspunkt af ophængeren.

Vejmyndighedens afgørelser og dispositioner vedrørende valgplakater kan ikke påklages til højere administrativ myndighed.


Kontaktinfo

Marie Jensen
Sekretær
Tlf.: 96282322
Mobil: 51189111
Send e-mail til marie.jensen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.